[1]
สนิทพลกลางช. 2018. การทาเหมืองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University. 28, 4 (Jul. 2018), 36.