[1]
ชินสีห์พ. and พิมพ์จันทร์ล. 2018. กลไกที่ทำให้นักกีฬำเกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University. 28, 4 (Jul. 2018), 30.