[1]
เยาว์วงค์อ. and ปาลีพ. 2018. การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University. 28, 4 (Jul. 2018), 23.