[1]
โน๊ตศิริน. 2018. ปริมาณและชนิดของเกลือในน้าใช้เพื่อการเกษตรในอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University. 28, 4 (Jul. 2018), 12.