[1]
ไพรบึงร. 2018. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University. 28, 4 (Jul. 2018), 1.