การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง

Analysis the Components of Information Technology Skills for Educational Personnel in Chachoengsao Province with Structural Equation Modeling

  • อดิเรก เยาว์วงค์
  • พงศธร ปาลี
Keywords: Factor Analysis, Structural Equation Modeling, Accuracy Evaluation

Abstract

This research paper there is the objects to: 1) Study of Components Information Technology Skill for Educational Personnel in Chachoengsao Province 2) Synthesis of Components Information Technology Skill for Educational Personnel in Chachoengsao Provinceand 3) the development Structural Equation Modeling Components of Information Technology Skills for Educational Personnel in Chachoengsao Province.The steps of research is: step 1)The study of theory and data Collection2)Questionnaire 3)Data Collection 4) Factor analysis and step 5) The development Structural Equation Modeling. The results of the study were as the following: There are 2 components as: computer basic skills and the knowledge of ethics and laws,and accuracy evaluation were 70.15973%

Published
2018-07-29
How to Cite
เยาว์วงค์อ., & ปาลีพ. (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 23. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/33