กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ    

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล

อาจารย์ ดร. อัจฉรา ภูอ่าง                                      

 กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม