Current Issue

Vol 29 No 1 (2019): Science Journal Chandrakasem Rajabhat University

- การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- A Testbed for IP Duplication Problem and Solutions

- Empirical Study of Knowledge Management and Data Analytics for Competitive Advantage

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงเขียวหวาน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวกุหลาบมะตูม

- การแปรรูปกะลามะพร้าวเป็นถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียอุตสาหกรรม

- การแปรรูปเส้นใยมะพร้าวผสมเส้นใยต้นธูปฤาษีเพื่อใช้เป็นแผ่นใยไม้อัด

- การควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุโขทัย

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในการจัดองค์ความรู้ เรื่องตะลุ่มประดับมุก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี

- ปัจจัยของประสิทธิผลองค์กรในฟิตเนสเซ็นเตอร์: กรณีศึกษาฟิตเนสเซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่อง คลื่นตามยาวด้วยสลิงกี้

Published: 2019-08-05

Full Issue

Articles

View All Issues

วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Science Journal Chandrakasem Rajabhat University  ISSN 2697-4584