Powered by EverLive.net

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561
คบ. วทบ. ศศบ. อสบ.

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ชัยนาท

ภาพบรรยากาศ http://shorturl.at/bfxy8

โครงการพี่สอนน้อง คณะวิทยาศาสตร์

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี 2561 โครงการพี่สอนน้อง นศ.รุ่นน้องเรียนรู้ ทักษะ เครื่องมือ ปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย นศ.รุ่นพี่ได้ฝึกประสบการณ์อย่างเป็นมืออาชีพ

ต้อนรับ ศึกษาดูงาน

อ.ยุทธนา เรียนสร้อย รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา ประธานหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มจษ. พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร