Powered by EverLive.net

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
เริ่มรับสมัครวันที่  1 พฤษภาคม 2560 - 28 มิถุนายน 2560

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์

 

สมัครเรียน