Powered by EverLive.net

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท