Powered by EverLive.net

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินรูปร่างและการเคลื่อนไหว

สาขาวิทยาศาสาตร์การกีฬา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินรูปร่างและการเคลื่อนไหว โดยทีมวิทยากรจากสถาบันฟิตอินโนเวชั่น (Fit Innovation) 2 ท่าน ได้แก่ นายกมลชัย รัตนเดชากุล กับ นายดุรงค์กร ธุวพิรุฬห์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

>>>click<<<