Powered by EverLive.net

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

การใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ http://www.sci.chandra.ac.th/images/pdf/akaw.pdf