Powered by EverLive.net

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

 

>> ให้กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา และแบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐาน จากนั้นยื่นเอกสารการขอรับทุน ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 33)

 

ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

 

>>> แบบฟอร์มการขอรับทุน <<<