=

โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 1

(The 1st National Conference in Science and Technology)

หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ(About conference)

หลักการ: ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 1 (The 1 st National Conference in Science and Technology:NCST)

วัตถุประสงค์:

1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบัน อุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ

2 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ บุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน

3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน

4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง(Related topics)

1 อาหารและโภชนาการ

2 คณิตศาสตร์

3 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4 วิทยาศาสตร์การกีฬา

5 วิทยาการคอมพิวเตอร์

6 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

7 ชีววิทยา

8 สมุนไพร

9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10 เทคโนโลยีการผลิต

11 ฟิสิกส์

12 อิเล็กทรอนิกส์

13 เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference)

การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษ และ การนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation)

บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวนสองท่าน

ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (NCST 1st proceeding)

สำหรับบทความที่นำเสนอและได้ทำการ ปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอเสนอแนะ จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งจะมีการถูกอ้างอิงโดยวารสารวิทยาศาสตร์อื่นๆในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในฐานข้อมูลวิจัย TCI ระดับ 1

สถานที่(Venue)

อาคารเรียนรวม ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เกี่ยวกับงานประชุม-โครงการ

โครงการ-กำหนดการ

ชื่อโครงการ: จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 1 (The 1 st National Conference in Science and Technology)

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักการและเหตุผล:

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้มีความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จึงเห็นควรดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 1 (The 1 st National Conference in Science and Technology)

เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยที่จะช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการจะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานครฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบัน อุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ

2 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย


สถานที่ดำเนินงาน:

อาคารเรียนรวม 28 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ
(Conference schedule)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 1
(The 1st National Conference in Science and Technology)
ณ อาคาร 28 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ช่วงเช้า

8.30-9.00 ลงทะเบียนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

9.00-9.10 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ กล่าวนายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

9.10-9.30 ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ
พิธีเปิดการประชุมกล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

9.30-12.30 บรรยายพิเศษโดยวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

13.30-16.30 นำเสนอผลงานวิจัยเชิงบรรยาย

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการอำนวยการ

(Steering committee)

Asst.Prof. Amnat Sawatnateei,Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University

Assoc.Prof. Piya Kovintavewat,Ph.D. Nakhon Pathom Rajabhat University

Suwut Tumthong,Ph.D. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Adirek Yaowong,Ph.D. Rajabhat Rajanagarindra University

Sarun Nakthanom,Ph.D. Bangkok Suvarnabhumi University

Asst.Prof.Sudasawan Ngammongkolwong,Ph.D. Southeast Bangkok College

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

(Paper reviewer)

Prof.Uthit Siriwan, Ph.D. Charisma University Providenciales, Turks and Caicos, UK

Asst. Prof.Sotarat Thammaboosadee, Ph.D. Mahidol University

Assoc.Prof.Somchai Prakancharoen,Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University

Phairoj Samutarak,Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University

Niyom Suthalueng Chandrakasem Rajabhat University

Pakpoom Mookdarsanit, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University

Lawankorn Mookdarsanit, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University

Sirithip Wasinrat, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University

Prapai Sridama,Ph.D. Bansomdej Rajabhat University

Assoc.Prof.Thavatchai Ngamsantivong King Mongkuts’ University of Technology North Bangkok

Assoc.Prof.Suchada Ratanakongnate King Mongkuts’ University of Technology North Bangkok

Narong Phothi, Ph.D. Ministry of education

Patharawut Saengsiri, Ph.D. Thailand institute of scientific and technological research

Tanaruk Limjitsomboon,Ph.D. True cooperation

กำหนดการส่งบทความ (Important date)

วันสุดท้ายการส่งบทความ: 3 มิถุนายน 2561 ขยาย 28/06/61

วันตอบรับบทความ: 17 มิถุนายน 2561 -- 08/07/61

วันส่งบทความฉบับปรับแก้ไข: 8 กรกฎาคม 2561 -- 15/07/61

วันนำเสนอผลงาน: 23 กรกฎาคม 2561

----------------------------------------------------------

Full Paper Due Date: 3 June 2018 extend -- 30/06/61

Notification of Acceptance: 17 June 2018 -- 08/07/61

Camera ready submission: 8 July 2018 -- 15/07/61

Conference Date: 23 July 2018

วิทยากรพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมดิจิทัลผลกระทบต่อการจัดการศึกษา”

รองศาสตราจารย์ ดร. ยืน ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งผลงาน

อัตราค่าลงทะเบียน(Registration date)

บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน


รูปแบบบทความ(Paper template)

• บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 1

(The 1st National Conference in Science and Technology)

จะใช้รูปแบบบทความ(Paper template)และการอ้างอิงตามมาตรฐานของ IEEE 2014_04_msw_a4_format (A4 - Doc)

(URL: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html)


• บทความผลงานวิจัยภาษาไทย

จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) ตัวอักษร (Font) และการอ้างอิง (Reference) ดังนี้

(ดาวน์โหลด Template NCST_thai)


การส่งผลงาน

การส่งบทความให้จัดเตรียมบทความ (ในรูปแบบ .doc และ .pdf) แล้วทำกาส่งไปที่ science.cru.ncst@gmail.com


การพิจารณาผลงาน

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในรูปแบบปกปิด (Double blind peer review)

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2561

วันสุดท้ายการส่งบทความ

8 กรกฎาคม 2561

วันตอบรับบทความ

15 กรกฎาคม 2561

วันส่งบทความฉบับปรับแก้ไข

23 กรกฎาคม 2561

วันนำเสนอผลงาน

กรณีมีความต้องการติดต่อ e-mail: science.cru.ncst@gmail.com

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib