4934 Irving Place,
Pond, MO 63040

029425800 ต่อ 5011
info@chandar.ac.th

ฮิต: 73

 

ปรัชญา

“คหกรรมฯ  นำความรู้  สู่ชุมชน  มุ่งมั่นพัฒนา”

 

วิสัยทัศน์

                มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ให้ทันสมัย  และเป็นวิทยาศาสตร์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สร้างบัณฑิตให้มีประสบการณ์ตรงที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์
  2. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์
  3. บริการวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์แก่สังคม
  4. อนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
  5. มีอาจารย์ บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และเป็นที่ยอมรับจากสังคม
  2. เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  3. เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการตามความต้องการของสังคม
  4. เพื่อให้มีการอนุรักษ์ สำหรับ เผยแพร่ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะ