4934 Irving Place,
Pond, MO 63040

029425800 ต่อ 5011
info@chandar.ac.th

ฮิต: 331

 

ปรัชญา

“คหกรรมฯ  นำความรู้  สู่ชุมชน  มุ่งมั่นพัฒนา”

 

วิสัยทัศน์

                มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ให้ทันสมัย  และเป็นวิทยาศาสตร์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สร้างบัณฑิตให้มีประสบการณ์ตรงที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์
  2. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์
  3. บริการวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์แก่สังคม
  4. อนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
  5. มีอาจารย์ บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และเป็นที่ยอมรับจากสังคม
  2. เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  3. เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการตามความต้องการของสังคม
  4. เพื่อให้มีการอนุรักษ์ สำหรับ เผยแพร่ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะ