4934 Irving Place,
Pond, MO 63040

029425800 ต่อ 5011
info@chandar.ac.th

ฮิต: 586

อ.สายชล ทองคำ

(ประธานสาขาวิชา)

 

 

อ.วิธิดา สิรินทรัพธ์เจริญ

(รองประธานสาขาวิชา)

 

 

ดร.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร

(กรรมการ)

 

 

อ.สุชาดา ทองอ้น

(กรรมการ)

  

 

 อ.ชาริสา แสงทองร่าม

(กรรมการ)

 

 

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

(กรรมการและเลขานุการ)

 

 

 

ผศ.นัทญา จะเรียมพันธ์ 

(อาจารย์พิเศษ)

 

อ.พีรวัฒน์ ชำนาญวนิชกุล

(อาจารย์พิเศษ)

 

อ.ธัญญชน พงษ์อิ่ม

(อาจารย์พิเศษ)

 

เจ้าหน้าที่

 

 

 

นางรำพึง จุงใจ

(นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ))

 

 

 

นางอนงค์ โตตุ้ม

(ดูแลอาคาร)