แผนการเรียน

แผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการเรียนในและนอกเวลาราชการ จำแนกตามหมู่เรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ดาวน์โหลด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549

ดาวน์โหลด

แผนการเรียนภาคในเวลาราชการ


ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2558


แผนการเรียนภาคนอกเวลาราชการ