แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและกรรมการควบคุมการสอบ

ปริญญานิพนธ์
ปกซีดี

ตัวอย่างปกในแผ่นซีดี


ปกนอกซีดี

ตัวอย่างปกนอกแผ่นซีดี

การส่งผลงานวิจัย

นักศึกษาที่สอบผ่านและอนุมัติให้จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ต้องดำเนินการส่งเอกสารและงานดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบงานวิจัย

2. เล่มปริญญานิพนธ์ จำนวน 2 เล่ม ที่จัดทำรูปแบบต่าง ๆ ถูกต้องตามรูปแบบของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการสอบวิจัย และ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย

3. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น โดยปกนอกและปกในมีรายละเอียดดังตัวอย่าง

4. เรื่องย่องานวิจัยจำนวน 2 ชุด

5. งานข้อที่ 1 นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนเอกสาร 2 ,3 และ 4 ส่งอาจารย์ประจำวิชา

การจัดทำโปสเตอร์

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดเตรียมเอกสารโปสเตอร์แสดงผลงานตามรูปแบบที่กำหนด โดยจัดพิมพ์ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่นโปสเตอร์ ดังนี้

1. โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง)

2. มีตรามหาวิทยาลัยขนาดประมาณ 14x18 เซนติเมตร อยู่มุมบนซ้ายหน้าชื่อเรื่อง

3. ตัวอักษรชื่อเรื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. (Font 70 point.)

4. ตัวอักษรในเนื้อหามีขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. (Font 14 point.)

5. เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย(ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และรูปภาพประกอบ(ถ้ามี)