โครงการประกวดแข่งขัน

สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8
“Green power plants , Student energy.” ประจำปี 2562

ความเป็นมา

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเลือกใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อนำมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าได้มีเวทีที่จะแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร อันเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแนวทางที่จะนำพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2561 เป็นระยะเวลา 7 ปี และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2562 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาโครงการดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการเลือกใช้และกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป โดยการบูรณาการนำเอาความรู้จากการเรียนทางด้านฟิสิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ควบคุมสิ่งประดิษฐ์อันได้แก่หุ่นยนต์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเลือกใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จะนำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต โดยใช้ชื่อโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 “Green power plants , Student energy.” ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้

2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ที่สนใจ

3. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวความคิดในการเลือกใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์แก่บุคคลที่สนใจ

4. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันเป็นการแข่งขันครั้งละ 2 ทีม พร้อมกัน 2 สนาม ทีมที่สามารถชนะคู่แข่งขันได้ 2 รอบก่อน จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อ ๆ ไป โดยในแต่ละฝ่ายจะมีสนามแข่งขันเป็นของตัวเองประกอบไปด้วยส่วนของหุ่นยนต์บังคับสั่งงานและหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยมีภารกิจในการแข่งขันตามที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า โดยมีสมาชิกในทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน และมีครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาจำนวน 1 คน

สมัครเข้าร่วมแข่งขันฟรี!!! จำกัดเพียง 16 ทีม เท่านั้น!!

วัน เวลา สถานที่

เปิดรับสมัคร (ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน) 1 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แถลงกติกาการแข่งขัน 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เริ่มเวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม (คณะเกษตรและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การแข่งขัน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลการแข่งขัน

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เงินรางวัล 3,500 บาทและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เงินรางวัล 1,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลด

กติกาการแข่งขัน

ดาวน์โหลด

ขนาดสนาม Auto

คลิ้กเปิด

รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (เรียงตามลำดับ)


ลำดับ ขื่อทีม สถานศึกษา
1 snowwolf01 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2 snowwolf02 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
3 3R หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
4 Nmrbd_NewGen โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
5 Bergtung โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
6 วานร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
7 DP3 TABO CLUB 1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
8 DP3 TABO CLUB 2 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
9 RCSS ROBOT1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
10 RCSS ROBOT2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
11 MBP-ROBOT โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
12 MBP ROBOT 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
13 SCH We Fighter โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
14 SCH Super Plus โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
15 BCC Robot โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
16 VS1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
17 VS2 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
18 มาแน่ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19 NTUN-ROBOT โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

การแบ่งสายการแข่งขันร่วมสนับสนุนโครงการ