ข้อมูลหลักสูตร และ มคอ.

หลักสูตร อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม , วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มคอ.3 และ มคอ.5 ประจำปีการศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549

ดาวน์โหลด

มคอ. ปีการศึกษา 2560


มอค.3 ภาคเรียนที่ 1/2560
ELCI1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ELCI1202 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ 1
ELCI1701 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าฯ
ELCI2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
ELCI2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ELCI2202 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
ELCI2203 ปฏิบัติดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
ELCI2501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELCI3501 การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELCI3602 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
ELCI4402 การออกแบบจำลองในงานอุตสาหกรรม
ELCI4404 หัวเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELCI4901 การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELEC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELEC3202 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELEC3401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELEC3503 เมคาทรอนิกส์
ELEC3601 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ELEC3602 เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560
ELCI1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ELCI1202 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ 1
ELCI1701 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าฯ
ELCI2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
ELCI2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ELCI2202 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
ELCI2203 ปฏิบัติดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
ELCI2501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELCI3501 การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELCI3602 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
ELCI4402 การออกแบบจำลองในงานอุตสาหกรรม
ELCI4404 หัวเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELCI4901 การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELEC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELEC3202 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELEC3401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELEC3503 เมคาทรอนิกส์
ELEC3601 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ELEC3602 เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง

มอค.3 ภาคเรียนที่ 2/2560
ELCI1203 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ELCI1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ELCI1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานฯ
ELCI2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ELCI2204 วิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์
ELCI2205 ไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELCI2601 หลักการระบบสื่อสาร
ELCI3401 การจัดการฐานข้อมูลฯ
ELCI3504 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ELCI3603 เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง
ELCI3901 วิธีวิจัยวิทยาทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELCI4401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฯ
ELCI4403 ระบบสมองกลฝังตัวฯ
ELCI4404 หัวเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELCI3502 เทคโนโลยีพีแอลซี
ELEC3603 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
ELEC4201 การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELCI4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ
ELEC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ELEC4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2560
ELCI1203 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ELCI1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ELCI1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานฯ
ELCI2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ELCI2204 วิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์
ELCI2205 ไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELCI2601 หลักการระบบสื่อสาร
ELCI3401 การจัดการฐานข้อมูลฯ
ELCI3504 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ELCI3603 เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง
ELCI3901 วิธีวิจัยวิทยาทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELCI4401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฯ
ELCI4403 ระบบสมองกลฝังตัวฯ
ELCI4404 หัวเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELCI3502 เทคโนโลยีพีแอลซี
ELEC3603 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
ELEC4201 การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ฯ
ELCI4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ
ELEC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ELEC4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์