โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0”

ลักษณะการจัดกิจกรรม

1. การเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้และรับฟังคำชี้แจงกติกา

ทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดตามประกาศการรับสมัครทุกประการ โดยจะต้องเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มทักษะและเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน โดยจะต้องส่งสมาชิกในทีมอย่างน้อยทีมละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

2. การแข่งขัน

ทีมที่ผ่านการเข้าค่ายพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มทักษะและนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์แล้ว จึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ โดยการแข่งขันนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

รอบคัดเลือก

จะทำการคัดเลือกจากทีมที่สมัคร โดยตรวจสอบจากรายละเอียดความถูกต้องจากรายละเอียดที่กรอกลงในใบสมัครจะต้องครบถ้วน และ Concept Paper รายละเอียดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยขนาด น้ำหนัก วิธีการควบคุม แผนภูมิของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุม รายละเอียดของเซนเซอร์ที่ใช้

รอบแข่งชิงชนะเลิศ

ทีมผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อทีมประกาศทางเว็บไซต์ สามารถเข้าร่วมอบรมและรับฟังคำชี้แจงกติกาการแข่งขัน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 และทำการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา, ระดับอุดมศึกษา หรือ สูงกว่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีสมาชิกในทีมๆ ละ 2-4 คน และมีครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาจำนวน 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องชำระค่าสมัคร ทีมละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขการชำระเงิน

ปิดรับสมัครแล้ว

วัน เวลา สถานที่

1. สถานที่จัดค่ายเพื่อให้ความรู้และรับฟังคำชี้แจงกติกา ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 7 ตุลาคม 2561
2. สนามแข่งขัน ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รางวัลการแข่งขัน

ชนะเลิศ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The New Gen.

เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม The begin

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Be Servive

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา Rebirth

เงินรางวัล 3,000 บาท และ ใบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลด

กติกาการแข่งขัน (ฉบับปรับปรุง)

ดาวน์โหลด

ตารางการแข่งขัน

ดาวน์โหลด

รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (เรียงตามลำดับ)


ลำดับ ขื่อทีม สถานศึกษา
1 Be Servive มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 The begin มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 มังกรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 UDRU Robots มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5 ดอกจาน Robots มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6 Green Thunder มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7 ลูกเจ้าแม่คลองประปา The New Gen. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 ลูกเจ้าแม่คลองประปา Rebirth มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9 Unrobot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
10 IPES โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
11 Brainstorm_Secrets มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12 Brainstorm_Oscar มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13 MiNi Mecha มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 ศิษย์หลวงพ่อวัดพระศรีฯ PNRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15 ทากเป็นตะคริว PNRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16 iRAP เฉยๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17 Spinal IE.Tech สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 Spinal IE.Tech 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19 Spinal The Revenge สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20 ลูกแม่ไทร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
21 Neo Mission มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
22 MUX มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23 DeMUX มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
24 RoboAC PePo มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมสนับสนุนโครงการ