โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
“นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ”

ลักษณะการจัดกิจกรรม

1. การเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้และรับฟังคำชี้แจงกติกา

ทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดตามประกาศการรับสมัครทุกประการ โดยจะต้องเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มทักษะและเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน โดยจะต้องส่งสมาชิกในทีมอย่างน้อยทีมละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

2. การแข่งขัน

ทีมที่ผ่านการเข้าค่ายพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มทักษะและนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์แล้ว จึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ โดยการแข่งขันนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

รอบคัดเลือก

จะทำการคัดเลือกจากทีมที่สมัคร โดยตรวจสอบจากรายละเอียดความถูกต้องจากรายละเอียดที่กรอกลงในใบสมัครจะต้องครบถ้วน และ Concept Paper รายละเอียดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยขนาด น้ำหนัก วิธีการควบคุม แผนภูมิของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุม รายละเอียดของเซนเซอร์ที่ใช้

รอบแข่งชิงชนะเลิศ

ทีมผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อทีมประกาศทางเว็บไซต์ สามารถเข้าร่วมอบรมและรับฟังคำชี้แจงกติกาการแข่งขัน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 และทำการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา, ระดับอุดมศึกษา หรือ สูงกว่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีสมาชิกในทีมๆ ละ 2-4 คน และมีครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาจำนวน 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องชำระค่าสมัคร ทีมละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขการชำระเงิน

ปิดการรับสมัครแล้ว

การชำระค่าสมัคร

โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลาดพร้าว 33 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-0-00610-0
พร้อมส่ง FAX. สำเนาใบ PAY IN ทางโทรสาร หมายเลข 0-2513-8052 หรืออีเมล์ j.vichai.cru@gmail.com (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดระบุรายละเอียดที่สำคัญในใบ PAY IN ให้ชัดเจน ดังนี้
สาขาธนาคารที่นำฝาก ระบุ ชื่อ โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 “ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0” ประจำปี 2561 ชื่อ ที่อยู่ ของหน่วยงานที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน
ผู้ที่ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ในโครงการนี้

วัน เวลา สถานที่

1. สถานที่จัดค่ายเพื่อให้ความรู้และรับฟังคำชี้แจงกติกา ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 ตุลาคม 2562
2. สนามแข่งขัน ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562


รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ - i-RAP-PIG

เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - BrainStorm Real Monster

เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - RES: KILL THIS LOVE

เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 - ลูกเจ้าแม่คลองประปา ศ.สุวรรณ

เงินรางวัล 2,000 บาท และ ใบประกาศเกียรติคุณ

เงินสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 1,000.- บาท จำนวน 16 ทีม (เฉพาะทีมที่ผ่านการเข้ารับการอบรมและอยู่ในลำดับที่ 1-16 เท่านั้นและจะต้องเข้าร่วมแข่งขันตามข้อกำหนด เท่านั้น)

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลด

ระเบียบการและกติกา

ดาวน์โหลดเอกสาร

อัพเดท!! แบบสนามแข่งขัน

ดาวน์โหลด

ประกาศใช้สนามฝึกซ้อม

ดูประกาศ

รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (เรียงตามลำดับ)


ลำดับ ขื่อทีม สถานศึกษา
1 GT KMC ROBOT มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2 GT-TOY มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3 พลาญชัยทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัย ร้อยเอ็ด
4 เทคโนคอม Robot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
5 ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Ultimate มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 ลูกเจ้าแม่คลองประปา The NorthEast มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7 ลูกเจ้าแม่คลองประปา คณะพี่จุก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 ลูกเจ้าแม่คลองประปา ศ.สุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9 IND. Dragon Robot The Comic มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 IND. Dragon Robot The Creator มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11 MECHA CISAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12 Mini Mecha 2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13 MTTS-bots โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
14 Neo FRA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ipes the last hope โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
16 RES: KILL THIS LOVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17 RES: IT GO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
18 iRAP_TINY ELEPHANT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19 BrainStorm มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
20 BrainStorm Real Monster มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21 Spinal IE.Tech สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22 IE.Tech ฉลองกรุง 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23 NEWOne สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 i-RAP-PIG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25 IPES โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
26 CRU Gear Force 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
27 BBK Robot CRU มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
28 CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
29 ศิษย์วัดพระศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
30 Team Sloth มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สายการแข่งขัน

ร่วมสนับสนุนโครงการ