บุคลากรประจำหลักสูตร

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


อภิชาติ หาจัตุรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส

ประธานหลักสูตร

คุณวุฒิ

คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ

ระบบสมองกลฝังตัว , วงจรดิจิตอล

การติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ก5/4 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
mimteam@yahoo.com 02 9426800 ต่อ 5068

ที่ปรึกษาหมู่เรียน อส.บ.611(4)/1


วิชัย จิตต์ประสงค์

อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์

รองประธานหลักสูตร

คุณวุฒิ

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีเส้นใยแสง

การติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ก6/1 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
j_vichai@yahoo.com 02 9426800 ต่อ 5073

ที่ปรึกษาหมู่เรียน อส.บ.591(4)/1 และ อส.บ.592(4)/1


สมนึก ธัญญาวินิชกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล

กรรมการประจำหลักสูตร

คุณวุฒิ

คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ

พีแอลซี , นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

การติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 643 อาคาร 6 ชั้น 4
somnuk_th@hotmail.com 02 9426800 ต่อ 5072

ที่ปรึกษาหมู่เรียน อส.บ.611(4)/1


สงกรานต์ สุขเกษม

อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม

กรรมการประจำหลักสูตร

คุณวุฒิ

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การจัดการฐานข้อมูล

การติดต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
kmc.songkran.sukkasem@gmail.com 02 9426800 ต่อ 7013

ที่ปรึกษาหมู่เรียน อส.บ.601(4)/1 และ อส.บ.602(4)/1


สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น

กรรมการประจำหลักสูตร

คุณวุฒิ

คอ.ม.ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ

เขียนแบบวิศวกรรม , อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

การติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ก6/5 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
sampan@chandra.ac.th 02 9426800 ต่อ 5069

ที่ปรึกษาหมู่เรียน อส.บ.592(4)/1


ภัทราวุธ บุญประคอง

อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง

กรรมการและเลขานุการ

คุณวุฒิ

วศ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

การติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ก6/5 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
phattrawut_z17@hotmail.com 02 9426800 ต่อ 5069

ที่ปรึกษาหมู่เรียน อส.บ.601(4)/1 และ อส.บ.602(4)/1


ธวัช จันทร์สุวรรณ

อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ

อาจารย์พิเศษ

คุณวุฒิ

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง


อดิศร นิลวิสุทธิ์

อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธิ์

อาจารย์พิเศษ

คุณวุฒิ

คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนโปรแกรมประยุกต์


สมชาย ทองคำ

นายสมชาย ทองคำ

นักวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

คุณวุฒิ

คอ.ม.อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การติดต่อ

ห้องเก็บอุปกรณ์กลาง ก6/3 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
somchai.t@chandra.ac.th 02 9426800 ต่อ 5071