ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชื่อปริญญา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านไฟ้ฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมหรือที่เกี่ยวข้อง
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ ข้อ 2 และ 3 สามารถเทียบโอน ยกเว้นรายวิชาเรียนได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

โอกาสในการทำงาน

1.ผู้ควบคุม บริหารและดูแลระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2.นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
3.นักวิชาการ วิศวกรและนักวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
4.ประกอบอาชีพอิสระหรือดำเนินธุรกิจขนาดกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคในเวลาราชการ 11,000 บาท
ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรียนปกติ 11,900 บาท และภาคเรียนฤดูร้อน 8,650 บาท

สิ่งสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ความประพฤติดี ส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับประเทศ