ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพีธีระลึกถึงท่านอาจารย์เฉลิม ศรีสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม วันที่ 27 มกราคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0”

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และสร้าง Internet of Thing กับ ESP32 Board ณ ห้องปฏิบัติการ ก5/3 เมื่อ 18 กันยายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพการประกวดแข่งขัน

สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 "Thailand 4.0 Green power Plant" ประจำปี 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 เมษายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันและแถลงกติกาการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7

ดูภาพทั้งหมด