CRU Robot Games #10

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ” ประจำปี 2562

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน และแถลงกติกาการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม วันที่ 7 กรกฏาคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital transformation in education) ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร "การเพิ่มทักษะทางด้านการล้างเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยเบื้องต้น" ณ อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

CRU MiniRobot #8

โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 “Green power plants , Student energy.” ประจำปี 2562

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปูเขตส่งออก วันที่ 27 มีนาคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพีธีระลึกถึงท่านอาจารย์เฉลิม ศรีสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม วันที่ 27 มกราคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0”

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และสร้าง Internet of Thing กับ ESP32 Board ณ ห้องปฏิบัติการ ก5/3 เมื่อ 18 กันยายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ดูภาพทั้งหมด