โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0”

รายละเอียด

โครงการประกวดแข่งขัน

สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 "Thailand 4.0 Green power Plant" ประจำปี 2561

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 เมษายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันและแถลงกติกาการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่นักอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ดูภาพทั้งหมด