Black Ribbon

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ชั้น 12 

02-942-6800 ต่อ 5161 

 Science@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวินทร์ ไชยสิทธิพร

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาว สุธาธร จิตราช

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คืออะไร ?

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer science) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือความคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ ทฤษฎีเครือข่าย

Design by: www.diablodesign.eu