แบบฟอร์มเตรียมสหกิจศึกษา

 

แบบฟอร์ม รายละเอียด ผู้ใช้เอกสาร .DOC .PDF
ตสศ.01 ใบสมัครเข้าร่วมเตรียมสหกิจศึกษา นักศึกษา
ตสศ.02 บันทึกข้อความจากสาขาวิชาขอส่งข้อมูลการเตรียมสหกิจของนักศึกษา ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
กรรมการศูนย์ฝึกฯ
สศ.03  แบบตอบรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา นักศึกษา
หน่วยงาน
ตสศ.04 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานเตรียมสหกิจศึกษา นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
หน่วยงาน
  ส่งตัวนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษากลับ นักศึกษา
หน่วยงาน
  หนังสือรับรองการเตรียมสหกิจศึกษา นักศึกษา
หน่วยงาน