foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ข้อมูลการติดต่อ โทร 02 9426900-99 ต่อ 5050 facebook ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งข้อความ crusci@gmail.com ความเป็นมา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข่าวสารด่วน

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ) หากนักศึกษาสนใจสามารถส่งเอกสารกลับมายังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้


News ขอเชิญ นักศึกษาและศิษย์เก่า ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

เกร็ดน่ารู้กับการเตรียมตัว!

  สมัครงานอย่างไรให้ได้งานทำ 

  บุคลิกภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

 ปฎิทินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 61

            1/2561 , 2/2561

 ปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 61

            1/2561 , 2/2561

   

เตรียมสหกิจศึกษา

  บันทึกขอฝึกสหกิจ
      ตสศ.1 [เตรียมสหกิจ] 

        PDF
      ตสศ.2 [บันทึกส่วนราชการ

          สาขาวิชา] 

        PDF
      ตสศ.3 [แบบตอบรับ

          เตรียมสหกิจ] 

        PDF
      ตสศ.4 [แบบแจ้งแผนปฏิบัติ

          งานเตรียมสหกิจศึกษา] 

        PDF
      ตสศ 5 [แบบประเมินการ

          เตรียมสหกิจศึกษา] 

        PDF
      ตสศ.6 [แบบแจ้งแผนปฏิบัติ

          งานและสหกิจศึกษา] 

          PDF
      สศ.7 [แบบแจ้งยืนยันการ

          นิเทศสหกิจศึกษา] 

          PDF
      สศ.8 [แบบประเมินรายงาน

          สหกิจศึกษา] 

        PDF

      สศ.9 [แบบสรุปผลการประเมิน

          ผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา] 

          PDF

      หนังสือรับรองการเตรียม

          สหกิจ 

          PDF

      หนังสือส่งตัวเตรียมสหกิจ

          กลับ 

          PDF

ฝึกสหกิจศึกษา

  บันทึกขอฝึกประสบการณ์ฯ
      สศ.5 [ประเมินการฝึก] 

        PDF
      แบบข้อตกลงการปฏิบัติสหกิจ 

        PDF
      ศส.3 [แบบฟอร์มเตรียม

         สหกิจ] 

        PDF
      แบบสอบถามความพีงพอใจ

         ผู้ใช้บัณฑิต 

        PDF
      ฟอร์มส่งนักศึกษาฝึกกลับ

          สหกิจ 

        PDF

      สศ.7 [แจ้งยืนยันการนิเทศ

         สหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.1 [ใบสมัครเข้าร่วม

         สหกิจศกึษา] 

        PDF
      สห.1-2 [บันทึกข้อความ] 

        PDF
      สศ.2 [ตอบรับร่วมสหกิจ] 

        PDF

      สศ.03 [แบบตอบรับ] 

        PDF
      สศ.4 [แบบแจ้งแผนปฏิบตัิงาน

         และสหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.5 [แบบแจ้งหัวข้อรายงาน

         สหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.6 [แบบประเมินผลการ

         ปฏบิตัสิหกจิศกึษา] 

        PDF
      สศ.7 [ข้อคิดเห็นต่อโครงการ

         สหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.7 [ขอเปลี่่ยนที่ฝึกงาน] 

        PDF

      สศ.9 [ประเมินเล่มรายงาน 

         สหกิจ] 

        PDF
      สศ.10 [สรุปผล ประเมิน

         สหกิจ(รวม)] 

        PDF
      สศ.11 [หนังสือรับรองการ

         สหกิจ] 

        PDF