foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ข้อมูลการติดต่อ โทร 02 9426900-99 ต่อ 5050 facebook ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งข้อความ crusci@gmail.com ความเป็นมา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารด่วน

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ) หากนักศึกษาสนใจสามารถส่งเอกสารกลับมายังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้


ืnew ขอเชิญ นักศึกษาและศิษย์เก่า ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียดดังไฟล์แนบ