ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-942-6500, 02-942-6800 ต่อ 5051