คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

 

เลขที่คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง
 039/2562 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษานักศึกษาภาคในเวลาและนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2/2561
 1024/2561 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 155/2561 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 122/2560 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 011/2560 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559
111/2559 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 013/2559 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 099/2558 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 002/2558 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557
 004/2557 คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557