บุคคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

 

 

ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

 

นางสาวประภาพันธ์ สาคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป