คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

นางสาว ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ ประธานกรรมการ
นางสาว ปภาดา นาวากาญจน์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีอุดร แซ่อึ้ง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิษฐา อ่อนศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิธาน ไพโรจน์ กรรมการ
นาง ชญานี อ่ำประชา กรรมการ
นางสาว คนึงนิต ปทุมมาเกษร กรรมการ
นาย ดิฏฐชัย จันทร์คุณา กรรมการ
นางสาว วิธิดา สิริทรัพย์เจริญ กรรมการ
นาย พัทธดนย์ สุขพันธุ์ กรรมการ
นาย ชลิต กังวาราวุฒิ กรรมการ
นางสาว กฤติยา ศรีบุญเพ็ง กรรมการ
นาย ภาคภูมิ มุกดาสนิท กรรมการ
นาย ชวลิต ตุงคบุรี กรรมการ
นางสาว ปพิชญา ศรีเทพ กรรมการ
นางสาว ประภาพันธ์ สาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาว วาสนา โถทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

 

เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา