แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

 

แบบฟอร์ม รายละเอียด .DOC .PDF
สศ.01 ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
สศ.02 บันทึกข้อความจากสาขาวิชา
สศ.03  แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
สศ.04 แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
สศ.05 แบบข้อตกลงการปฏิบัติสหกิจระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
สศ.06 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา
สศ.07 แบบแจ้งหัวข้อรายงานสหกิจศึกษา
สศ.08 แบบประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
สศ.09 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สศ.10 ข้อคิดเห็นต่อโครงการสหกิจศึกษา
สศ.11 หนังสือรับรองการปฏิบัติสหกิจศึกษา
สศ.12 ส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจกลับ
สศ.13 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา
สศ.14 แบบประเมินเล่มรายงานสหกิจศึกษา
สศ.15 แบบสรุปการผลประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
สศ.16 บันทึกข้อความ ขอเปลี่่ยนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา