แบบฟอร์มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

แบบฟอร์ม รายละเอียด ผู้ใช้เอกสาร .DOC .PDF
ฝ.01 แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา
ฝ.02 บันทึกข้อความข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา

ฝ.03 แบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา/หน่วยงาน
ฝ.04 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึก) ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
ฝ.05 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ผู้นิเทศก์ประจำหน่วยงาน)  นักศึกษา/หน่วยงาน
ฝ.06 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาจารย์นิเทศก์)  นักศึกษา/อาจารย์นิเทศ
ฝ.07 แบบสรุปผลการประเมิลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ประธานหลักสูตร)  ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา
ฝ.08 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับ  นักศึกษา/หน่วยงาน
ฝ.09 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต  ผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ฝ.10 หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา/หน่วยงาน
ฝ.11 ขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  นักศึกษา