แบบฟอร์มการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

แบบฟอร์ม รายละเอียด ผู้ใช้เอกสาร .DOC .PDF
ต.1 แบบฟอร์มขอเตรียฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
ต.2 บันทึกข้อความขอส่งข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ประธานหลักสูตร  สาขาวิชา
ต.3 แบบตอบรับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา/หน่วยงาน
ต.4 แบบประเมินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ผู้นิเทศก์หน่วยงาน) นักศึกษา/หน่วยงาน
ต.5 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ศูนย์ฝึกประสบการณ์
   วิชาชีพฯ
ต.6 ส่งตัวนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับ

นักศึกษาหน่วยงาน

ต.7 หนังสือรับรองการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
หน่วยงาน
ต.8 ขอเปลี่ยนสถานที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา นักศึกษา