foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ข้อมูลการติดต่อ โทร 02 9426900-99 ต่อ 5050 facebook ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งข้อความ crusci@gmail.com ความเป็นมา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข่าวสารด่วน

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ) หากนักศึกษาสนใจสามารถส่งเอกสารกลับมายังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้


News ขอเชิญ นักศึกษาและศิษย์เก่า ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารด่วน

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ) หากนักศึกษาสนใจสามารถส่งเอกสารกลับมายังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้


News ขอเชิญ นักศึกษาและศิษย์เก่า ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชาย

 1. ผูกไทน์ของมหาวิทยาลัย,เข็มขัดมหาวิทยาลัย
 2. รองเท้าหนังสีดำเท่านั้น ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 3. กางเกงสแล็คเท่านั้น
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 5. ทรงผมและหนวดเคราต้องไม่ยาวรุงรัง
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาดที่เห็นเด่นชัด (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้ำตาลสว่าง)

 นักศึกษาหญิง

 1. เสื้อไม่รัดรูป
 2. กระโปรงไม่รัดรูป ไม่สั้น  และไม่เอวต่ำ
 3. รองเท้าไม่มีสีสัน ห้ามเปิดส้น และ ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สายสีดำ
 5. กระดุมเสื้อ,ตุ๊งติ๊ง,เข็มติดหน้าอกด้านซ้าย ตรามหาวิทยาลัย
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาด ที่เห็นเด่นชัด  (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้าตาลสว่าง)

 นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในวันปฐมนิเทศ  หรือขาดปฐมนิเทศ  สาขาวิชาจะไม่จัดซ่อมปฐมนิเทศ และให้นักศึกษาดำเนินการยกเลิก (Drop) รายวิชาดังกล่าว

เกร็ดน่ารู้กับการเตรียมตัว!

  สมัครงานอย่างไรให้ได้งานทำ 

  บุคลิกภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

 ปฎิทินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 61

            1/2561 , 2/2561

 ปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 61

            1/2561 , 2/2561

   

เตรียมสหกิจศึกษา

  บันทึกขอฝึกสหกิจ
      ตสศ.1 [เตรียมสหกิจ] 

        PDF
      ตสศ.2 [บันทึกส่วนราชการ

          สาขาวิชา] 

        PDF
      ตสศ.3 [แบบตอบรับ

          เตรียมสหกิจ] 

        PDF
      ตสศ.4 [แบบแจ้งแผนปฏิบัติ

          งานเตรียมสหกิจศึกษา] 

        PDF
      ตสศ 5 [แบบประเมินการ

          เตรียมสหกิจศึกษา] 

        PDF
      ตสศ.6 [แบบแจ้งแผนปฏิบัติ

          งานและสหกิจศึกษา] 

          PDF
      สศ.7 [แบบแจ้งยืนยันการ

          นิเทศสหกิจศึกษา] 

          PDF
      สศ.8 [แบบประเมินรายงาน

          สหกิจศึกษา] 

        PDF

      สศ.9 [แบบสรุปผลการประเมิน

          ผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา] 

          PDF

      หนังสือรับรองการเตรียม

          สหกิจ 

          PDF

      หนังสือส่งตัวเตรียมสหกิจ

          กลับ 

          PDF

ฝึกสหกิจศึกษา

  บันทึกขอฝึกประสบการณ์ฯ
      สศ.5 [ประเมินการฝึก] 

        PDF
      แบบข้อตกลงการปฏิบัติสหกิจ 

        PDF
      ศส.3 [แบบฟอร์มเตรียม

         สหกิจ] 

        PDF
      แบบสอบถามความพีงพอใจ

         ผู้ใช้บัณฑิต 

        PDF
      ฟอร์มส่งนักศึกษาฝึกกลับ

          สหกิจ 

        PDF

      สศ.7 [แจ้งยืนยันการนิเทศ

         สหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.1 [ใบสมัครเข้าร่วม

         สหกิจศกึษา] 

        PDF
      สห.1-2 [บันทึกข้อความ] 

        PDF
      สศ.2 [ตอบรับร่วมสหกิจ] 

        PDF

      สศ.03 [แบบตอบรับ] 

        PDF
      สศ.4 [แบบแจ้งแผนปฏิบตัิงาน

         และสหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.5 [แบบแจ้งหัวข้อรายงาน

         สหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.6 [แบบประเมินผลการ

         ปฏบิตัสิหกจิศกึษา] 

        PDF
      สศ.7 [ข้อคิดเห็นต่อโครงการ

         สหกิจศึกษา] 

        PDF
      สศ.7 [ขอเปลี่่ยนที่ฝึกงาน] 

        PDF

      สศ.9 [ประเมินเล่มรายงาน 

         สหกิจ] 

        PDF
      สศ.10 [สรุปผล ประเมิน

         สหกิจ(รวม)] 

        PDF
      สศ.11 [หนังสือรับรองการ

         สหกิจ] 

        PDF