ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-942-6500, 02-942-6800 ต่อ 5051

 

 

 

 

 

 แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

แบบฟอร์ม รายละเอียด .DOC .PDF
ฝ.01 แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ฝ.02 บันทึกข้อความ
ฝ.03 แบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ฝ.04 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ฝ.05 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ.06 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ.07 แบบสรุปผลการประเมิลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ.08 ส่งตัวนักศึกษาฝึกกลับ
ฝ.09 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต
ฝ.10 หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ.11 ขอเปลี่ยนที่ฝึก

 

Page 1 of 2

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

>>  บริษัทอินไซต์ เอเจนซี่ จำกัด รับสมัครพนักงาน FULL TIME,PART TIME และนักศึกษาฝึกงาน