รูปแบบบทความ (Paper template)

  บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 14 จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) และการอ้างอิงตามมาตรฐานของ IEEE 2014_04_msw_a4_format  (A4 - Doc) (URL: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html)

  บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) ตัวอักษร (Font) และการอ้างอิง (Reference) ดังนี้ (ดาวน์โหลด .doc http://www.sci.chandra.ac.th/actis14/images/temp.doc)

 

การส่งผลงาน

  การส่งบทความให้จัดเตรียมบทความ (ในรูปแบบ .doc และ .pdf) แล้วทำการส่งไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,cru.actis.chandra.ac.th

 

การพิจารณาผลงาน

 บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในรูปแบบปกปิด (Double blind peer review)