อัตราค่าลงทะเบียน (Registration rate)

 บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท

 บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 14 ค่าลงทะเบียน บทความละ 4,000 บาท