กำหนดการส่งบทความ (Important date)

 

วันสุดท้ายการส่งบทความ:         3 มิถุนายน 2561 (10 มิถุนายน 2561) 

วันตอบรับบทความ:                  17 มิถุนายน 2561

วันส่งบทความฉบับปรับแก้ไข:    8 กรกฎาคม 2561

วันนำเสนอผลงาน:                   23 กรกฎาคม 2561

 

Full Paper Due Date:                 3 June 2018 (10 June 2018) 

Notification of Acceptance:     17 June 2018

Camera ready submission:       8 July 2018 

Conference Date:                     23 July 2018