โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 14
(The 14 th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS)
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2018) และ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCST)
ณ อาคารเรียนรวม 28 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

 

 

--- ช่วงเช้า ---
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
เวลา 09.00-09.10 น. กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานดำเนินการ)
เวลา 09.10-09.30 น. ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เวลา 09.30-12.30 น. บรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยืน ภู่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หัวข้อ "สังคมดิจิทัลผลกระทบต่อการจัดการศึกษา"
เวลา 12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
--- ช่วงบ่าย ---
เวลา 13.30-16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

 หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม