วิทยากรพิเศษ

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมดิจิทัลผลกระทบต่อการจัดการศึกษา